പൊന്നിറത്താള്‍ കഥ


Basic Information

ISBN

Pages

49

Year

1954

Edition

Series

Volume

More Information

Length

24

Price

0-12-0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description