ശബ്ദതാരാവലി മലയാള നിഘണ്ടു


Basic Information

ISBN

Pages

Year

1952

Edition

4

Series

Volume

1-2

More Information

Length

24

Price

20.0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description