എ കണ്‍സൈസ് ഇംഗ്ലീഷ്‌-മലയാളം ഡിക്‌ഷ്ണറി (A Concise English-Malayalam Dictionary)


Basic Information

Publishers

ISBN

Pages

544

Year

1961

Edition

Series

Volume

More Information

Length

21

Price

രൂപ 9.50

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description