ഉത്തരാസ്വയംവരം കഥകളി


Basic Information

ISBN

Pages

68

Year

1937

Edition

3

Series

Volume

More Information

Length

18

Price

0-8-0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description