തിരുവിതാംകൂര്‍-കൊച്ചി ചരിത്രകഥകള്‍


Basic Information

ISBN

Pages

48

Year

1952

Edition

Series

Volume

More Information

Length

18

Price

0-12-0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description