പുളകോള്‍ഗമം (അഥവാ ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും)


Basic Information

ISBN

Pages

388

Year

1936

Edition

Series

Volume

More Information

Length

22

Price

1-12-0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description