ശ്രീമഹാഭാഗവതം


Basic Information

ISBN

Pages

429

Year

1871

Edition

Series

Volume

More Information

Length

27

Price

8-8-0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description