ഇംഗ്ലീഷ്‌-മലയാളം പോക്കറ്റ്‌ ഡിക്‌ഷ്ണറി (English-Malayalam Pocket Dictionary)


Basic Information

ISBN

Pages

Year

1953

Edition

Series

Volume

More Information

Length

18

Price

3.0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description