അനന്തപുരവര്‍ണ്ണനം ചരിത്രപ്രധാനമായ ഒരു പ്രാചീന മലയാള പദ്യകൃതി


Basic Information

ISBN

Pages

20

Year

1953

Edition

Series

തിരുവിതാംകൂര്‍ സര്‍വ്വകലാശാല ഭാഷാ ഗ്രന്ഥാവലി - 81

Volume

More Information

Length

24

Price

0-12-0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description