അമരേശം മൂലം ഒന്നാംകാണ്ഡം


Basic Information

ISBN

Pages

19

Year

1890

Edition

Series

Volume

More Information

Length

16

Price

4 ചക്രം (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description