ബാലാമൃതം


Basic Information

ISBN

Pages

72

Year

1923

Edition

Series

വാഗ്ഭൂഷണാവലി - 2

Volume

More Information

Length

18

Price

0-4-6 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി
  2. തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണന്‍ കോളേജ്

Description