അമരകോശം മൂലം (പാരമേശ്വരീപാഠം)


Basic Information

ISBN

Pages

112

Year

1948

Edition

Series

Volume

More Information

Length

18

Price

1.0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description