അഷ്ടാംഗഹൃദയം ശാരീരസ്ഥാനം


Basic Information

ISBN

Pages

122

Year

1951

Edition

Series

Volume

More Information

Length

24

Price

1-8-0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description