അശോകന്‍


Basic Information

Publishers

ISBN

Pages

58

Year

1916

Edition

Series

മഹച്ചരിതമാലിക - 1

Volume

More Information

Length

18

Price

0-4-0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description