അമരകോശം പ്രഥമകാണ്ഡം


Basic Information

ISBN

Pages

120

Year

1963

Edition

Series

Volume

More Information

Length

18

Price

രൂപ 1.50

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description