വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം നമ്മുടെ കര്‍ത്താവും രക്ഷിതാവുമായ ഈശോ മിശിഹായുടെ പുതിയ നിയമം


Basic Information

ISBN

Pages

366

Year

1935

Edition

Series

Volume

More Information

Length

21

Price

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description