ഗിരിജാകല്യാണം ഗീതപ്രബന്ധം


Basic Information

ISBN

Pages

350

Year

1940

Edition

Series

Volume

More Information

Length

21

Price

1-12-0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description