കൗടലീയം


Basic Information

ISBN

Pages

252

Year

1938

Edition

Series

Volume

2

More Information

Length

24

Price

1-8-0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description