പത്രോസും വേദവ്യാസനും ഒരു നൂതനാഭ്യൂഹം


Basic Information

ISBN

Pages

101

Year

1929

Edition

Series

Volume

More Information

Length

24

Price

0-8-0 (പഴയ വില)

Original title


Libraries

  1. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറി

Description